Đánh giá tác động của xu thế kinh tế chia sẻ đối với lĩnh vực lưu trú du lịch tại Việt Nam