Thống kê

159053XEM MÔ TẢ

13801XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (25)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 20 [/25]

 • Tác giả : Phạm Văn, Dương (2023-12)

  Nội dung bao gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về xu hướng du lịch; Chương 2. Thực trạng thị trường du lịch và xu hướng du lịch mới tại Việt Nam sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát; Chương 3. Định hướng và giải pháp đáp ứng với các xu hướng du lịch mới sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2023)

  Nội dung thực hiện - Tổng quan thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thị trường khách du lịch Ấn Độ đi du lịch nước ngoài; - Kinh nghiệm quốc tế đối với thu hút khách du lịch Ấn Độ; - Phân tích đánh giá hiện trạng khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn 2017-2019 và 2020-2023 (đặc điểm, thị hiếu, xu hướng tiêu dùng...); - Định hướng phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; - Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.
 • Tác giả : Trần, Phương Mai (2023)

  Nội dung thực hiện + Tổng quan về dịch vụ vui chơi giải trí và các cơ sở cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí (Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của các cơ sở VCGT trong du lịch…) + Nghiên cứu kinh nghiệm trên thế giới về tổ chức, quản lý và phát triển các cơ sở vui chơi giải trí và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. + Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động của các cơ sở vui chơi giải trí tại Việt Nam theo từng nội dung cụ thể (về số lượng, chất lượng, công tác tổ chức, vận hành, thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá,…). + Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển các cơ sở VCGT, góp phần nâng cao được vai trò và đóng góp của lĩnh vực này trong quá trình...
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2021-12)

  - Tổng quan về thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch Tây Ban Nha đi du lịch nước ngoài nói chung và khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam nói riêng; - Đánh giá hiện trạng thị trường khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam giai đoạn 2011-2020; - Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến xu hướng, nhu cầu, thị hiếu... đi du lịch của thị trường khách du lịch Tây Ban Nha; - Đề xuất một số giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam trong giai đoạn tới; - Xây dựng cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam thu hút khách du lịch Tây Ban Nha.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2022-11)

  Nội dung: - Phân tích, đánh giá thực trạng khách du lịch nội địa trong 2 giai đoạn: 2016-2019; 2020 - 2022; - Xác định những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng du lịch của khách du lịch nội địa; - Nghiên cứu đặc điểm và xu hướng tiêu dùng du lịch của khách nội địa trong bối cảnh mới; - Đề xuất định hướng và giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch nội địa trong bối cảnh mới.
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2022)

  Các nội dung nghiên cứu chính của nhiệm vụ gồm: - Nghiên cứu đặc điểm thị trường khách giới trẻ. - Thực trạng du lịch của giới trẻ Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch của giới trẻ tại Việt Nam. - Phân tích bối cảnh, xác định các xu hướng du lịch chính của giới trẻ Việt Nam trong thời gian tới. - Định hướng, giải pháp và khuyến nghị chính sách thu hút khách du lịch giới trẻ tại Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Hưng (2022-12)

  Nhiệm vụ bao gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng du lịch của khách du lịch cao tuổi Việt Nam; Chương 2. Thực trạng và Xu hướng tiêu dùng du lịch của khách du lịch cao tuổi Việt Nam; Chương 3. Định hướng và giải pháp khai thác phân khúc thị trường khách du lịch cao tuổi Việt Nam.
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2022)

  Nội dung chính: - Xác định vị trí, vai trò của khu vực Bắc Tây Nguyên trong tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên. - Đánh giá tiềm năng, nguồn lực phát triển du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên. - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2021 (khách du lịch, tổng thu du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; sản phẩm du lịch, thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch; hợp tác, liên kết phát triển du lịch; quản lý nhà nước về du lịch; nguồn nhân lực du lịch và ứng dụng KHCN với phát triển du lịch). - Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong khai thác phát triển du lịch khu vực Bắc Tây Nguyên. - Định hướng, giải pháp và kiến nghị chín...
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2018)

  - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch homestay: Hiện trạng về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch homestay; Hiện trạng về hoạt động kinh doanh du lịch; Hiện trạng về sản phẩm du lịch; Hiện trạng về thị trường khách du lịch; Hiện trạng về công tác liên kết và xúc tiến quảng bá… - Đề xuất một số định hướng và giải pháp phát triển du lịch homestay tại khu vực Tây Bắc phục vụ chính sách hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch: Cơ chế, chính sách; Sản phẩm du lịch; Vốn đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực; Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; Hợp tác liên kết và xúc tiến quảng bá.
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2018)

  Nhiệm vụ khảo sát, đánh giá đưa ra những kết quả đạt được và hạn chế của việc thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia. Kết quả đạt được và hạn chế được phân tích theo nội dung: phạm vi, ranh giới khu du lịch; Tài nguyên du lịch; hệ thống cơ sở hạ tầng; Sản phẩm du lịch; Công tác quy hoạch; Tổ chức quản lý quy hoạch; Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch...
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2020-12)

  - Tổng quan một số cơ sở lý luận và hệ thống chính sách về phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. - Đánh giá tiềm năng, thực trạng và việc thực thi chính sách phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam. - Đề xuất các cơ chế chính sách và giải pháp phát triển du lịch tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2021)

  Chương 1: Tổng quan về rác thải nhựa, chính sách, kinh nghiệm về quản lý và xử lý rác thải nhựa.Chương 2: Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch hiện trạng nguồn và lượng phát sinh rác thải nhựa ở khu du lịch Phú Quốc. Chương 3: Đề xuất các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại khu du lịch Phú Quốc và Kiến nghị chính sách giảm thiểu rác thải nhựa tại các khu du lịch biển, đảo ở Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Hưng (2021-12)

  Chương 1 - Tổng quan về du lịch mạo hiểm; Chương 2 - Thực trạng phát triển du lịch mạo hiểm tiểu vùng Đông Bắc; Chương 3 - Một số định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm tiểu vùng Đông Bắc.
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2022-01)

  - Khái quát chung về du lịch có trách nhiệm, du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã. - Kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, bài học cho Tây Nguyên. - Thống kê các loài động vật hoang dã trong nguy cơ bị khai thác cho các hoạt động du lịch ở Tây Nguyên. - Tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên. - Định hướng, giải pháp và khuyến nghị chính sách phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên.
 • Tác giả : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2021)

  Chương I: Tổng quan một số vấn đề bệnh dịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi xuất hiện dịch bệnh Chương II: Hiện trạng đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có bệnh dịch tại Việt Nam Chương III: Giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi có