Đánh giá hiện trạng phát triển loại hình Farmstay ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách