Thông tin đăng ký tài khoản thành viên

Nếu bạn chưa có tài khoản thành viên, vui lòng khai báo thông tin dưới đây để đăng ký tài khoản thành viên thư viện.


Sau khi đăng ký tài khoản thành viên, tài khoản của bạn được chỉ được khai thác tài liệu trong các bộ sưu tập công cộng. Để có thêm quyền khai thác các dữ liệu khác vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách của thư viện.

Gửi tin nhắn tới Thư viện số - Viện Nghiên cứu và phát triển du lịch.