Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia