Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang