Thống kê

146443XEM MÔ TẢ

13196XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (7)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 7 [/7]

  • Tác giả : Đỗ, Thanh Hoa (2016)

    xây dựng Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm xác định rõ các định hướng phát triển trung hạn, dài hạn về sản phẩm du lịch, định hướng cho các địa phương, các doanh nghiệp du lịch căn cứ thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch phù hợp theo định hướng chung của Chiến lược, từng bước hình thành các dòng sản phẩm có lợi thế, có tính cạnh tranh cao của du lịch Việt Nam. Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào giải quyết những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong phát triển sản phẩm du lịch của Việt Nam, tạo ra những bước phát triển về chất lượng, giá trị ...

  • CHƯƠNG I: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHƯƠNG II: BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ 5 NĂM (2011-2015) THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHƯƠNG IV: NHỮNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030