Giải pháp đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch