Áp dụng mô hình tính toán sức chứa của khu du lịch - nghiên cứu cụ thể tại khu du lịch Cát Bà