Hội thảo trực tuyến “Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, mô hình và giải pháp"