Thống kê

156283XEM MÔ TẢ

12862XEM & TẢI

Kỷ yếu hội thảo (20)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 20 [/20]


  • Du lịch cộng đồng đã góp phần thay đổi đáng kể sinh kế của người dân địa phương. Từ những vùng, địa phương kinh tế còn khó khăn, nhờ hoạt động du lịch, sinh kế của người dân đã được cải thiện rõ rệt, từng bước bắt kịp những tỉnh, địa phương có hoạt động kinh tế-xã hội phát triển. Tuy nhiên, một đóng góp to lớn hơn của du lịch cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung cũng như mục tiêu phát triển du lịch bền vững, đó là,du lịch cộng đồng đã giúp Việt Nam khai thác, phát huy, giới thiệu và góp phần bảo tồn, lưu giữ các giá trị tài nguyên tự nhiên và văn hoá đặc sắc của Việt Nam. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, nét văn hóa truyền thống, đời sống sinh hoạt của đồng bào cá...

  • Nội dung chính: (1) Tổng quan về khách du lịch Ấn Độ (2) Hiện trạng phát triển thị trường khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam giai đoạn qua. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, nhiệm vụ đề xuất một số định hướng để phát triển thị trường khách Ấn Độ, đồng thời đưa ra (bốn) giải pháp thúc đẩy thị trường khách du lịch Ấn Độ: Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về xúc tiến quảng bá; Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch phù hợp nhằm thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam; Giải pháp Phát triển nguồn nhân lực du lịch và một số giải pháp khác nhằm phát triển tốt thị trường khách du lịch Ấn Độ.

  • Nội dung chính như sau: - Những xu hướng và nhu cầu du lịch mới trên thế giới hiện nay. - Đánh giá tác động của những xu hướng du lịch mới trên thế giới đối với phát triển du lịch Việt Nam, như tác động của xu hướng tiêu dùng; xu hướng lựa chọn điểm đến, cơ sở lưu trú; xu hướng du lịch gắn với môi trường xanh hay quản lý hoạt động du lịch trước xu thế mới cũng như hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch... - Đề xuất định hướng, giải pháp phát triển du lịch Việt Nam phù hợp với xu hướng và nhu cầu mới của du lịch thế giới

  • Hội thảo được tổ chức là dịp tạo ra một diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, phân tích cập nhập các nhu cầu, xu hướng mới trong phát triển du lịch và quan trọng hơn nhằm tôn vinh các nhà khoa học và các thành tựu Khoa học và Công nghệ.

  • - Phát triển du lịch - động lực, cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế. - Tác động của du lịch Việt Nam đến phát triển kinh tế. - Một số vấn đề về phát triển du lịch ở nước ta trong thời kỳ mới. - Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tác động tương hỗ giữa du lịch - giao thông và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

  • 1. Sự cần thiết ban hành chính sách phát triển du lịch 2. Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam 3. Các chính sách và thực thi chính sách phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam 4. Đánh giá chung về chính sách và thực thi chính sách du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn Việt Nam

  • 1. Phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã Tây Nguyên 2. Bảo tồn động vật hoang dã gắn với phát triển du lịch tại vườn quốc gia Bidoup – núi Bà 3. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại vườn quốc gia Yok Don 4. Định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Gia La 5. Định hướng phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Tà Đùng – ĐắK Nông 6. Định hướng sản phẩm phục vụ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên 7. Định hướng thị trường va xúc tiến quảng bá phục vụ phát triển du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên 8....

  • 1. Khách du lịch Tây Ban Nha đến Việt Nam - Yêu cầu đặt ra về giải pháp thu hút khách du lịch Tây Ban Nha trong bối cảnh mới 2. Những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm du lịch cho khách Tây Ban Nha trong bối cảnh mới 3. Những vấn đề đặt ra đối với nguồn nhân lực trong phục vụ thị trường khách du lịch Tây Ban Nha 4. Nhu cầu và những yêu cầu cần thiết phát triển hướng dẫn viên du lịch phục vụ thị trường khách du lịch Tây Ban Nha 5. Thực trạng, định hướng và những vấn đề đặt ra đối với việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch cho thị trường khách Tây Ban Nha 6. Khai thác và phát triển thị trường khách du lịch nói tiếng Tây Ban Nha nhằm mở rộng thị trường khác...

  • Phần I: Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm phát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam và trên Thế giới Phần II: Mô hình, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam và trên Thế giới Phần III: Chính sách, định hướng và giải phápphát triển du lịch chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam