Hội thảo văn hóa 2024: Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao