Thống kê

163876XEM MÔ TẢ

14071XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (25)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 20 [/25]

 • Tác giả : Đỗ, Cẩm Thơ (2009-06)

  Nội dung gồm: Chương 1: Xác định khái niệm, tiêu chí và phương pháp nghiên cứu cạnh tranh sản phẩm du lịch; chương 2:Phân tích và so sánh sản phẩm du lịch Việt Nam với các đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường đối với sản phẩm du lịch; chương 3: Định hướng và giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam có tính cạnh tranh
 • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2013)

  Nội dung gồm: chương 1; Những vẫn đề chung về phương pháp luận xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê khách du lịch nội địa; chương 2: Thực trạng hệ thống chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa ở Việt; Chương 3: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa ở Việt Nam
 • Tác giả : Đỗ, Thị Thanh Hoa (2010)

  Nội dung gồm: Tổng quan một số cơ sở lý luận về chiến lược marketing du lịch; phân tích khả năng phát triển thị trường khách Nga; Tổng quan thị trường khách Nga đến Việt Nam; Thực trạng sản phẩm và xúc tiến quảng bá của du lịch Việt Nam đến thị trường khách du lịch Nga; Đề xuất định hướng chiến lược marketing thị trường khách du lịch Nga.
 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Hưng (2022)

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, mục lục, danh mục các chữ viết tắt thì đề tài được bố cục theo 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh. Chương 2: Hiện trạng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ. Chương 3: Đề xuất mô hình phát triển theo hướng tăng trưởng xanh vùng Bắc Trung Bộ và áp dụng thử nghiệm.
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2023)

  Mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, mang lại những lợi ích tích cực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Tuy nhiên, mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, khó khăn. Trên cơ sở phân tích hiện trạng phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số định hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh này tại Việt Nam trong thời gian tới.
 • Tác giả : Trần, Phương Mai (2022)

  Nội dung gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch. Chương 2. Chương 2. Tiềm năng và thực trạng phát triển dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch tại Việt Nam. Chương 3. Quan điểm, định hướng, nguyên tắc, khung tiêu chí và hệ thống giải pháp phát triển dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch tại Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn, Thu Hạnh (2006-10)

  Nội dung gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình phát triển sản phẩm du lịch biển ở Việt Nam và các nước trong khu vực; Chương 2. Cơ sở lý luận về xây dựng sản phẩm du lịch; Chương 3. Cơ sở thực tế cho việc xây dựng sản phẩm du lịch biển đảo tại vùng du lịch Bắc Bộ.; Chương 4. Định hướng và giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo vùng Bắc Bộ
 • Tác giả : Đỗ, Cẩm Thơ (2014)

  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Chương 2: Định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Chương 3: Giải pháp thực hiện các định hướng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam
 • Tác giả : Nguyễn, Quốc Hưng (2014)

  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hệ thống tiêu chí đánh giá thương hiệu. Chương 2: Thực trạng hệ thống thương hiệu doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Chương 3: Đề xuất tiêu chí và thang điểm đánh giá thương hiệu doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Chương 4: Đánh giá và thử nghiệm hệ thống tiêu chí đánh giá thương hiệu doanh nghiệp du lịch.
 • Tác giả : Hà, Văn Siêu (2015-05)

  - Chương 1 trình bày những nội dung lý luận cơ bản liên quan đế du lịch có trách nhiệm. Những khái niệm và mối quan hệ vai trò và trách nhiệm giữa các bên; tác động kinh tế, xã hội, môi trường của hoạt động du lịch; đồng thời phân tích những kinh nghiệm một số nước trên thế giới áp dụng du lịch có trách nhiệm thành công. - Chương 2 đi sâu phân tích thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam bằng việc nghiên cứu thực địa, khảo sát, tham vấn để đưa ra và kiểm chứng những nhận định, đánh giá. - Chương 3 đưa ra những giải pháp thúc đẩy hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2021)

  - Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn về mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh. - Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh và đánh giá khả năng xây dựng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh tại Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. - Đề xuất mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh cho Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và triển khai áp dụng thử nghiệm tại Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài. - Giải pháp thực hiện và nhân rộng mô hình phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

 • - Nghiên cứu và hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về cộng đồng, du lịch dựa vào cộng đồng (DLDVCĐ) và mô hình DLDVCĐ; - Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm từ một số mô hình quốc tế và trong nước về phát triển DLDVCĐ có điều kiện tương đồng với vùng nghiên cứu; - Khảo sát, điều tra về nguồn lực và thực trạng phát triển DLDVCĐ tại vùng nghiên cứu. - Phân tích và đánh giá hiện trạng phát triển du lịch nói chung và DLDVCĐ nói riêng thông qua một số mô hình phát triển DLDVCĐ trong vùng nghiên cứu, từ đó tiến hành phân tích SWOT để phát hiện những vấn đề đặt ra cho phát triển DLDVCĐ; - Đề xuất quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển DLDVCĐ trong vùng nghiên cứu; - Đề xuất mô hìn...

 • - Hệ thống, làm rõ một số khái niệm, các tác động và yếu tố ảnh hưởng dịch chuyển lao động, các vấn đề quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN; - Tổng quan được thực trạng quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN và dịch chuyển lao động du lịch tự do theo thỏa thuận MRA-TP; - Dự báo những xu hướng, những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước đối với về lao động du lịch theo thỏa thuận MRA-TP. - Đề xuất một số giải pháp quản lý nhà nước đối với dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN

 • - Đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Vùng đồng bằng sông Hồng; Làm rõ các tài nguyên du lịch đặc sắc và lợi thế so sánh của Vùng làm căn cứ để xác định sản phẩm du lịch đặc thù. - Đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, công tác tổ chức, liên kết phát triển sản phẩm du lịch Vùng đồng bằng sông Hồng; - Xác định các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Vùng đồng bằng sông Hồng; - Xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù Vùng đồng bằng sông Hồng; - Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm đặc thù Vùng đồng bằng sông Hồng.