Thống kê

158684XEM MÔ TẢ

13771XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (16)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 16 [/16]

 • Tác giả : Lê, Hoàng Anh (2023)

  Nội dung của Đề án bao gồm 5 phần: Phần Mở đầu. Phần I. Nguồn lực phát triển du lịch huyện Khánh Sơn. Phần II. Hiện trạng phát triển du lịch huyện Khánh Sơn. Phần III. Định hướng và Giải pháp phát triển du lịch huyện Khánh Sơn đến năm 2030. Phần IV. Kế hoạch triển khai và Tổ chức thực hiện Đề án. Kết luận và kiến nghị.
 • Tác giả : Phạm Trung, Lương (2022-04)

  - Tìm hiểu mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển du lịch để làm rõ mối tương quan trong việc khai thác di sản để phục vụ phát triển du lịch. - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại Bắc Ninh, việc khai thác giá trị văn hoá - lịch sử tại các di tích trong phát triển du lịch; Nhận diện các vấn đề thực tiễn đặt ra cho công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. - Để xuất các giải pháp để khai thác, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh trong công tác phát triển du lịch.
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2019)

  1. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện, trong đó làm nổi bật các giá trị đặc thù về du lịch của huyện Bình Gia so với toàn tỉnh và khu vực, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bình Gia trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng các định hướng: Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; Tổ chức khôn...
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2020)

  - Đánh giá tiềm năng, xác định được giá trị tài nguyên có thể khai thác, phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đánh giá được hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; - Đề xuất được các định hướng, giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, độc đáo và đặc sắc trên cơ sở khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của Quận Hoàn Kiếm.
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2015)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch thành phố Thanh Hóa trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực...

 • 1. Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ 2. Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 3. Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến 2010 và định hướng đến 2020 4. Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả 5. Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch 6. Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch

 • Đánh giá tiềm năng, hệ thống tài nguyên và hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau Xác định vị trí mục tiêu và chiến lược phát triển du lịch Cà Mau đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến 2010 và định hướng đến 2020 Đề xuất các dự án ưu tiên làm cơ sở gọi vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để đầu tư khai thác có hiệu quả Dự báo tác động môi trường từ hoạt động du lịch Đề xuất các biện pháp tổ chức và các giải pháp thực hiện quy hoạch

 • 1) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch du lịch tỉnh Thái Bình trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015, bổ sung năm 2016; 2) Rà soát, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch; 3) Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Thái Bình trong trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đối với du lịch vùng và quốc gia; 4) Nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch quốc gia nói chung và du lịch tỉnh Thái Bình nói riêng trong giai đoạn phát triển mới; 5) Đề xuất quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm ...