Thống kê

158692XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Sản phẩm du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [39 - 48] / 51

 • - Hệ thống, làm rõ một số khái niệm, các tác động và yếu tố ảnh hưởng dịch chuyển lao động, các vấn đề quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN; - Tổng quan được thực trạng quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN và dịch chuyển lao động du lịch tự do theo thỏa thuận MRA-TP; - Dự báo những xu hướng, những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước đối với về lao động du lịch theo thỏa thuận MRA-TP. - Đề xuất một số giải pháp quản lý nhà nước đối với dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN
 • Tác giả : Trần, Thị Lan (2019)

  Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” được thực hiện nhằm xác định hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù mang tính cạnh tranh cao, phát du lịch bền vững Khu du lịch thác Bản Giốc xứng với tiềm năng, đáp ứng mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Cao Bằng. Thông qua đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, việc thực hiện đề án cũng góp phần tạo dựng thương hiệu cho Khu du lịch thác Bản Giốc, khẳng định vị thế một khu du lịch vùng biên, góp phần bảo vệ an ninh qu...
 • Tác giả : Nguyễn Quốc, Hưng (2016)

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ PHẦN II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ PHẦN III: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH VÙNG BẮC TRUNG BỘ PHẦN IV:ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNSẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙVÙNG BẮC TRUNG BỘ

 • xác định rõ hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù vùng Bắc Trung Bộ theo vùng. Từ đó, đưa ra các định hướng phát triển sản phẩm đặc thù vùng Bắc Trung Bộ phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch đặc thù của vùng, giúp nâng cao khả năng tranh của du lịch vùng Bắc Trung Bộ. Tạo dựng được thương hiệu sản phẩm du lịch Vùng Bắc Trung Bộ.

 • PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ PHẦN II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẦM ĐẶC THÙ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ PHẦN IV: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

 • - Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về sản phẩm du lịch đặc thù. - Phân tích các điều kiện phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. - Đánh giá phân tích các điều kiện để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên (tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch, hệ thống các dịch vụ, và các điều kiện khác). - Phân tích các tài nguyên đặc sắc và lợi thế so sánh của vùng Tây Nguyên làm căn cứ để xác định sản phẩm du lịch đặc thù. - Đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch, công tác tổ chức, liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng Tây Nguyên. - Xác định các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản...

 • - Nghiên cứu một số vấn đề chung về sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù. - Đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đông Nam Bộ; Làm rõ các tài nguyên đặc sắc và lợi thế so sánh của Vùng làm căn cứ để xác định sản phẩm du lịch đặc thù. - Đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù, công tác tổ chức, liên kết phát triển sản phẩm du lịch vùng Đông Nam Bộ. - Xác định các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đông Nam Bộ. - Xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đông Nam Bộ. - Đề xuất một số chương trình (tour) du lịch cụ thể gắn với mục tiêu khai thác các sản phẩm đặc thù...
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2022)

  Các nội dung nghiên cứu chính của nhiệm vụ gồm: - Nghiên cứu đặc điểm thị trường khách giới trẻ. - Thực trạng du lịch của giới trẻ Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch của giới trẻ tại Việt Nam. - Phân tích bối cảnh, xác định các xu hướng du lịch chính của giới trẻ Việt Nam trong thời gian tới. - Định hướng, giải pháp và khuyến nghị chính sách thu hút khách du lịch giới trẻ tại Việt Nam.