Thống kê

158790XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Quy hoạch du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [18 - 27] / 48
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2018)

  Nhiệm vụ khảo sát, đánh giá đưa ra những kết quả đạt được và hạn chế của việc thực hiện quy hoạch tại các khu du lịch quốc gia. Kết quả đạt được và hạn chế được phân tích theo nội dung: phạm vi, ranh giới khu du lịch; Tài nguyên du lịch; hệ thống cơ sở hạ tầng; Sản phẩm du lịch; Công tác quy hoạch; Tổ chức quản lý quy hoạch; Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch...
 • Tác giả : Phạm, Đình Thuấn (2018)

  - Phân tích, dự báo các yếu tố phát triển du lịch, trong đó có phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố thị trường và yêu cầu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. - Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố ngành trên các vùng lãnh thổ. Phân tích cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu, đầu tư, công nghệ, lao động, tổ chức sản xuất. - Xác định vị trí, vai trò của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân và các mục tiêu phát triển của du lịch. Phân tích cung cầu trên thế giới và khu vực; phân tích tình hình cạnh tranh trên thế giới và trong nước. - Luận chứng các phương án phát triển cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu và các điều kiện chủ yếu đảm bảo mục tiêu quy hoạch được thực hiện (...
 • Tác giả : Nguyễn, Thùy Vân (2014)

  1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001- 2010. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, du lịch vùng và Quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. 3. Phân tích, đánh giá tiềm năng và các nguồn lực phát triển du lịch. 4. Phân tích hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2013 theo các chỉ tiêu: khách du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, lao động, tổ chức không gian, đầu tư, thị trường, sản phẩm, tổ chức quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch… và hiện trạng môi trường du lịch. 5. Xây dựng quan điểm, mục tiêu phát triển d...
 • Tác giả : Nguyễn, Tiến Sỹ (2014)

  - Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch, thị trường du lịch, các nguồn lực phát triển du lịch; - Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển cho khu vực quy hoạch; dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch; - Tổ chức không gian du lịch; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch; - Xác định danh mục các khu vực, các dự án ưu tiên đầu tư; nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho du lịch; - Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường; - Đề...

 • 1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 2. Phân tích, đánh giá, bổ sung có hệ thống tiềm năng và những nguồn lực phát triển du lịch của Bình Dương 3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển du lịch được đưa ra tại quy hoạch 1997 4. Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển, dự báo cá chỉ tiêu và luận chứng các biện pháp phát triển du lịch 5. Xác định các định hướng marketing du lịch phù hợp với điều kiện của Bình Dương 6. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ 7. Xây dựng định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 8. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cho Bình Dương g...