Thống kê

166170XEM MÔ TẢ

14176XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Tác giả Lê, Quang Đăng

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 7] / 7
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2023)

  Mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, mang lại những lợi ích tích cực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Tuy nhiên, mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, khó khăn. Trên cơ sở phân tích hiện trạng phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch tại Việt Nam, bài viết đề xuất một số định hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh này tại Việt Nam trong thời gian tới.
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2022-01)

  - Khái quát chung về du lịch có trách nhiệm, du lịch gắn với bảo vệ động vật hoang dã. - Kinh nghiệm phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, bài học cho Tây Nguyên. - Thống kê các loài động vật hoang dã trong nguy cơ bị khai thác cho các hoạt động du lịch ở Tây Nguyên. - Tiềm năng, hiện trạng phát triển du lịch và phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên. - Định hướng, giải pháp và khuyến nghị chính sách phát triển du lịch có trách nhiệm gắn với bảo vệ động vật hoang dã ở Tây Nguyên.
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2021)

  Nội dung đề án gồm 6 phần: Phần I. Mở đầu. Phần II. Đặc điểm kinh tế - xã hội và các yếu tố nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Phần III. Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Phần IV. Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phần V. Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phần VI. Kết luận.
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2022)

  Các nội dung nghiên cứu chính của nhiệm vụ gồm: - Nghiên cứu đặc điểm thị trường khách giới trẻ. - Thực trạng du lịch của giới trẻ Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch của giới trẻ tại Việt Nam. - Phân tích bối cảnh, xác định các xu hướng du lịch chính của giới trẻ Việt Nam trong thời gian tới. - Định hướng, giải pháp và khuyến nghị chính sách thu hút khách du lịch giới trẻ tại Việt Nam.