Thống kê

158705XEM MÔ TẢ

13773XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (8)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 8 [/8]

 • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2020)

  Nội dung gồm: PHẦN I. SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ; PHẦN II. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU, ĐIỂM DU LỊCH ĐIỂN HÌNH gồm: Chương 1. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG; Chương 2. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI ĐIỂM DU LỊCH BẢN LÁC; Chương 3. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA ; Chương 4. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM; Chương 5. ĐỀ XUẤT CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁCKHU, ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH TẠI VIỆT NAM; PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2017-12)

  Phần 1- Tổng quan về phát triển du lịch việt nam và những tác động của hoạt động du lịch đến môi trường. Phần 2 - Thực trạng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch. Phần 3 – Những vấn đề môi trường du lịch nổi cộm và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. Phần 4 - Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại một số khu du lịch
 • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2021)

  - Tổng quan về rác thải nhựa, quản lý rác thải nhựa và những sáng kiến về giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy ở Việt Nam. - Đánh giá thực trạng về sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch biển Sầm Sơn. - Thí điểm áp dụng các biện pháp và đánh giá hiệu quả các biện pháp nhằm giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch biển Sầm Sơn. - Đề xuất các biện pháp giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch biển Sầm Sơn. - Những khuyến nghị về chính sách và kiến nghị giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại ...

 • 1. Tổng hợp, đánh giá hiện trạng tài nguyên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Đông Bắc và tác động đối với môi trường du lịch biển 2. Đánh giá các nguồn, yếu tố gây áp lực đối với môi trường du lịch biển 3. Xây dựng dự án bảo vệ môi trường du lịch biển vịnh Hạ Long

 • - Xác định sơ bộ các yếu tố khí hậu, thời tiết có tác động bất lợi đến hoạt động du lịch của vùng DHNTB. 3 - Xác định sơ bộ các tác động bởi BĐKH đến các khu vực và đối tƣợng du lịch của vùng nghiên cứu (gồm: tài nguyên du lịch, hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật (CSVCKT) phục vụ du lịch, tổ chức các tour, tuyến du lịch). - Xác định tính DBTT do tác động của BĐKH đối với các đối tƣợng ngành du lịch ở vùng nghiên cứu. - Đề xuất các giải pháp ứng phó và thích ứng với BĐKH của ngành du lịch đối với vùng DHNTB.