Thống kê

163902XEM MÔ TẢ

14071XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (3)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 3 [/3]

  • Tác giả : Phạm Trung, Lương (2002)

    CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN CHƯƠNG II: CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM CHƯƠNG III: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CHƯƠNG IV: CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM CHƯƠNG V: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
  • Tác giả : Trịnh Quang, Hảo (2004)

    1. Tổng quan những vấn đề lý luận trong quản lý khai thác tài nguyên du lịch 2. Tổng quan về tài nguyên du lịch 3. Đánh giá thực trạng quản lý khai thác tài nguyên du lịch ở Việt Nam hiện nay về mô hình tổ chức quản lý khai thác, sự phân cấp, nội dung cách thức quản lý cùng hệ thống các văn bản pháp qui của trung ương và địa phương, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại, những bài học cần nhân rộng và rút kinh nghiệm thực tiễn quản lý ở Việt Nam 4. Tổng quan kinh nghiệm quản lý khai thác tài nguyên du lịch ở một số nước trong khu vực nhằm đúc kết, học hỏi những kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn quản lý khai thác tài nguyên ở Việt Nam 5. Đề xuất một sô chính sách, giải ph...
  • Tác giả : Vũ Tuấn, Tuấn (1996)

    1. Điều tra thu thập và đánh giá toàn diện điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội của hồ Thác Bà 2. Đánh giá thực trạng khai thác tiềm năng hồ Thác Bà phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 3. Đánh giá hiện trạng môi trường vùng hồ Thác Bà 4. Nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa các ngành kinh tế trong khai thác tiềm năng hồ Thác Bà 5. Đề xuất hướng khai thác hợp lý tiềm năng hồ Thác Bà, đảm bảo sự phát triển môi trường bền vững của khu vực 6. Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp cụ thể trong khai thác tiềm năng hồ Thác Bà phục vụ phát triển kinh tế - xã hội