Thống kê

159046XEM MÔ TẢ

13799XEM & TẢI

Tài liệu tham khảo (1)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 1 [/1]


  • Lớp Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch tại Thanh Hóa đã được Viện Nghiên cứu phát triển du lịch triển khai tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong llĩnh vực du lịch, gíúp các đối tượng học viên nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội.