Thống kê

163902XEM MÔ TẢ

14071XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (2)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 2 [/2]

  • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2022)

    Nội dung gồm: CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỊU TẢI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH; CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN; CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN; CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN; CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN