Thống kê

158692



XEM MÔ TẢ

13773



XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (13)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 13 [/13]


 • Nội dung đề án gồm: - Phân tích bối cảnh phát triển; đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với du lịch toàn cầu và du lịch Việt Nam. - Đánh giá hệ thống tài nguyên du lịch, các yếu tố nguồn lực đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển ngành du lịch Quảng Ninh. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn trước và trong đại dịch COVID-19. - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và nhận định cơ hội, thách thức cho phục hồi, phát triển du lịch Quảng Ninh.7 - Nghiên cứu dự báo và xây dựng các định hướng, nhiệm vụ phục hồi, phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển d...
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2021)

  Nội dung đề án gồm 6 phần: Phần I. Mở đầu. Phần II. Đặc điểm kinh tế - xã hội và các yếu tố nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Phần III. Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Phần IV. Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phần V. Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phần VI. Kết luận.
 • Tác giả : Nguyễn, Thị Lan Hương (2017)

  - Xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Hà Nội đồng bộ, xuyên suốt và thống nhất. Đảm bảo nổi bật hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội an toàn- thân thiện- chất lượng- hấp dẫn. - Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch rộng rãi trong và ngoài nước bằng các hoạt động xúc tiến trực tiếp cũng như gián tiếp thông qua các kênh xúc tiến, quảng bá du lịch khác nhau, tăng trưởng và mở rộng các thị trường khách du lịch đến Hà Nội. - Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố trong hoạt động đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới đối tác và khách du lịch trong và ngoài nước.
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2020)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch tỉnh Cao Bằng trong tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Bắc. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh. Các đặc trưng nổi bật và riêng của tỉnh Cao Bằng trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du ...
 • Tác giả : Nguyễn, Lan Hương (2020-11)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Pác Nặm trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn, cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện Pác Nặm. Chỉ ra các giá trị tài nguyên nổi bật và riêng có của huyện Pác Nặm trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩ...

 • 1. Những khái niệm cơ bản về du lịch sinh thái 2. Mối quan hệ giữa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác 3. Vị trí của du lịch sinh thái trong chiến lược phát triển du lịch Phú Yên, khu vực Đèo Cả - Vũng Rô 4. Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch sinh thái khu vực 5. Tổ chức không gian du lịch sinh thái 6. Nghiên cứu đề xuất những giải pháp cơ bản đảm bảo sự phát triển du lịch sinh thái khu vực Đèo Cả - Vũng Rô

 • 1. Nghiên cứu lý luận khoa học về phát triển du lịch sinh thái 2. Điều tra xác định tài nguyên du lịch sinh thái 3. Nghiên cứu các cơ sở khoa học để phát triển sinh thái tỉnh Bình Thuận 4. Nghiên cứu định hướng phát triển du lịch sinh thái 5. Nghiên cứu các biện pháp, giải pháp phát triển du lịch sinh thái 6. Nghiên cứu về công tác tổ chức quản lý, khai thác du lịch sinh thái Bình Thuận

 • 1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bắc Sơn trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện. Các đặc trưng nổi bật và riêng có của huyện Bắc Sơn trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị t...

 • 1. Kiểm kê, đánh giá tiềm năng, khả năng khai thác và thực trạng phát triển du lịch biên giới trong đó đặc biệt quan tâm khu vực dọc biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia 2. Xây dựng hệ thống quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch các tỉnh biên giới theo hướng bền vững một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường 3. Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch các tỉnh biên giới