Thống kê

158805XEM MÔ TẢ

13786XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (4)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 4 [/4]


  • Cẩm nang này tóm tắt lại các phương pháp phát triển du lịch nông thôn có thể ứng dụng vào thực tiễn dựa vào các chương trình thí điểm phát triển du lịch nông thôn do Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và JICA phối hợp thực hiện. gồm 6 chương: Chương 1 Nhận thức về du lịch nông thôn trong cẩm nang; Chương 2: Phương pháp và quy trình phát triển du lịch nông thôn; Chương 3: Một số điển hình thực tế phát triển du lịch nông thôn; Chương 4: Các địa phương đối tượng phát triển du lịch nông thôn; Chương 5: Vai trò và sự kiện liên kết giữa các cơ quan hữu quan; Chương 6: Mở rộng phát triển du lịch nông thôn