1000 điểm đến Đồng bằng Bắc Bộ. T.2 - Xung quanh hồ, đầm ở Hà Nội