1000 điểm đến Đồng bằng Bắc Bộ. T.1 -Ven sông Tô Lịch