Bản đồ định hướng phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung (Phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030)