Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam: Đình, chùa, nhà thờ, thánh thất, đền miếu, lễ hội, tu viện, am điện, lăng tẩm..