Giới thiệu tổng quan di tích quốc gia đặc biệt Đình So: (Bao gồm: Thần phả, sắc phong, Văn tế, Văn bia, Đại tự Câu đối, Khoán lệ và Hương ước)