Bản đồ hiện trạng tài nguyên và và hạ tầng kỹ thuật du lịch (Đề án Phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035)