Bản đồ hiện trạng tài nguyên và hạ tầng kỹ thuật du lịch (thuộc Đề án Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên và văn hóa của huyện Ba Tơ đến năm 2025, TN đến năm 2030)