Thống kê

159046XEM MÔ TẢ

13799XEM & TẢI

Niên giám các tỉnh (236)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 20 [/236]


 • Niên giám Thống kê Khánh Hòa 2017 nhằm phản ánh những thành quả đạt được trong năm 2017 và giai đoạn 2010 - 2017 của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Các số liệu thống kê về kinh tế - xã hội năm 2017 trong cuốn niên giám này là số liệu ước tính.

 • Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám còn bao gồm đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của Thành phố trong năm 2021.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Cà Mau 2022, bao gồm hệ thống số liệu phản ánh kết quả đã thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của địa phương từ năm 2018 - 2022. Sử dụng hệ thống số liệu giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu dùng tin phân tích, đánh giá về quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Các cấp lãnh đạo, các ban, ngành… hoạch định, lập kế hoạch, quy hoạch đưa ra chủ trương, chính sách và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Thái Bình 2022 được Cục Thống kê tỉnh Thái Bình biên soạn và xuất bản năm 2023 là tài liệu công bố chính thức các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình. Nội dung ấn phẩm bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái, thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình trong các năm: 2015, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ 2022.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Vĩnh Long 2022 có một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long cũng đã cập nhật, chỉnh lý số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo phù hợp với phương pháp thống kê hiện hành, kết quả một số cuộc điều tra thống kê và cơ sở dữ liệu thống kê các sở, ngành.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bến Tre 2022, số liệu đã được hệ thống hóa, chỉnh lý và bổ sung một số chỉ tiêu mới theo các cuộc điều tra thống kê và số liệu thống kê của các Sở, Ban, Ngành đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Các số liệu được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp, quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

 • Niên giám Thống kê tỉnh An Giang 2022, bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2015, 2019, 2020, 2021 và 2022, và đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý, bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2022 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.

 • Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2022, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. Hệ thống số liệu trong cuốn niên giám được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định của ngành Thống kê Việt Nam.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Bình Dương 2022 bao gồm số liệu chính thức năm 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ năm 2022. Các số liệu được thu thập, xử lý, tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực năm 2022 và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê.

 • Niên giám Thống kê năm 2022 bao gồm hệ thống số liệu chính thức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và số liệu sơ bộ năm 2022. Ngoài ra, một số chỉ tiêu được cập nhật số liệu cả giai đoạn 2010 - 2022.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Đắk Lắk 2022. Nội dung cuốn sách gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2010 – 2022, được phân theo từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế và theo đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu thống nhất trong cả nước.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Hòa Bình 2022, số liệu được biên soạn 5 năm (2018-2022). Số liệu các năm 2018-2022 của một số chỉ tiêu đã được cập nhật và điều chỉnh trên cơ sở kết quả biên soạn số liệu GRDP của Tổng cục Thống kê thực hiện theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và của các cuộc điều tra đã được công bố chính thức.

 • Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2022 được xuất bản lần này, bao gồm số liệu 5 năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2022. Số liệu từ năm 2021 trở về trước là số liệu chính thức; Số liệu năm 2022 là số sơ bộ.

 • Niên giám Thống kê Long An 2022, đã bổ sung, cập nhật và hiệu chỉnh lại số liệu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho phù hợp với kết quả các cuộc điều tra thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê của các sở, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám thống kê còn đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và một số ngành, lĩnh vực năm 2022.

 • Niên giám Thống kê Khánh Hòa 2022 nhằm phản ánh những thành quả đạt được trong năm 2022 và giai đoạn 2018 - 2022 của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Các số liệu thống kê về kinh tế - xã hội năm 2022 trong cuốn niên giám này là số liệu ước tính. Các chỉ tiêu thống kê được chia theo cấp quản lý, đơn vị hành chính, thành phần kinh tế, khu vực kinh tế và ngành kinh tế.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Kiên Giang 2022. Nội dung cuốn sách bao gồm số liệu chính thức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ 2022, phản ánh thực trạng tình hình kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội của tỉnh.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Phú Yên 2022, bao gồm số liệu chủ yếu từ năm 2018 - 2022, trong đó số liệu năm 2022 là số sơ bộ. Các số liệu được thu thập và tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu thống nhất trong cả nước.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hoá 2022 được biên soạn theo ma két phù hợp với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Niên giám Thống kê tỉnh Thanh Hoá 2021 bao gồm số liệu chính thức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và số liệu sơ bộ năm 2022; được tổng hợp, xử lý, tính toán từ các báo cáo thống kê định kỳ, kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương pháp và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 • Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2022 được thực hiện theo Maket Niên giám thống kê cấp tỉnh mới nhất của Tổng cục Thống kê, bao gồm biểu số liệu, giải thích thuật ngữ, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu và đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2022.

 • Niên giám Thống kê tỉnh Điện Biên 2022 bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2018, 2019, 2020, 2021 và sơ bộ 2022 (trong đó, số liệu từ năm 2021 trở về trước là số liệu chính thức; số liệu năm 2022 là số sơ bộ). Ngoài ra, số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa so với Niên giám Thống kê các năm trước, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua.