Bản đồ tổ chức không gian tuyến điểm du lịch khu vực nghiên cứu (thuộc dự án: Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến nă, 2020, tầm nhìn đến năm 2030)