Bản đồ minh họa định hướng phân khúc chức năng (thuộc dự án: Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)