Thống kê

158684XEM MÔ TẢ

13771XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (5)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 5 [/5]

 • Tác giả : Võ, Quế (2015)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành Du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của Vùng; 2. Phân tích, đánh giá các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch Vùng; 3. Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất và quy mô phát triển; 4. Dự báo và luận chứng các phương án phát triển du lịch Vùng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 5. Định hướng: Thị trường và sản phẩm du lịch; tổ chức không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đầu tư phát triển du lịch; nguồn nhân lực du lịch; liên kết phát triển du lịch; nhu cầu sử dụng đất du lịch; 6. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường;
 • Tác giả : Dương, Đình Hiền (2015)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch Vùng. 2. Phân tích, đánh giá các yếu tố nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch Vùng. 3. Xác định quan điểm, mục tiêu; dự báo chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch Vùng. 4. Tổ chức không gian, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Vùng. 5. Xác định danh mục các khu vực, các dự án đầu tư, vốn đầu tư, nguồn nhân lực; thị trường và sản phẩm du lịch Vùng. 6. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường. 7. Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch.
 • Tác giả : Nguyễn, Tiến Sỹ (2014)

  - Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch, thị trường du lịch, các nguồn lực phát triển du lịch; - Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển cho khu vực quy hoạch; dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch; - Tổ chức không gian du lịch; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch; - Xác định danh mục các khu vực, các dự án ưu tiên đầu tư; nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho du lịch; - Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường; - Đề...

 • 1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành Du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và quốc gia; 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch; 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch Vùng, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch Vùng đến năm 2030; 4. Tổ chức không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, các giá trị văn hóa trong Vùng để phục vụ phát triển du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch; 5. Xác định danh mục các khu vực, các dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch Vùng; nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu t...

 • 1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành Du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và quốc gia; 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch; 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch Vùng, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch Vùng đến năm 2030; 4. Tổ chức không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, các giá trị văn hóa trong Vùng để phục vụ phát triển du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch; 5. Xác định danh mục các khu vực, các dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch Vùng; nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu t...