Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ và một số nội dung có liên quan tới lĩnh vực văn hoá và du lịch