Thống kê

163868XEM MÔ TẢ

14070XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (11)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 11 [/11]

 • Tác giả : Dương Đình, Hiền (2017)

  Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên bao gồm những nhiệm vụ và nội dung: 1) Đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các yếu tố nguồn lực khác cho phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên; 2) Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 - 2016 và kết quả thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020”; 3) Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch Hưng Yên trong trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đối với du lịch vùng và quốc gia; 4) Nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch quốc gia nói chung và du lịch tỉnh Hưng ...

 • Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch phát triển du lịch Phú Thọ bao gồm: 1/ Xác định vị trí, vai trò của du lịch Phú Thọ trong Chiến lược phát triển du lịch quốc gia và vùng; trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 2/ Đánh giá thực trạng phát triển du lịch Phú Thọ giai đoạn đến năm 2011, trong đó có phân tích so sánh kết quả thực hiện quy hoạch đến năm 2010 và những bài học kinh nghiệm; 3/ Nhận định những cơ hội, thách thức; phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch khác trong đó có việc phân tích những lợi thế so sánh với các tỉnh khác trong vùng; 4/ Xác định hệ thống quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch Phú Thọ g...
 • Tác giả : Nguyễn, Quang Vinh (2014)

  Thực trạng phát triển du lịch Sơn La trong thời gian qua và xu thế phát triển du lịch chung trong giai đoạn mới đòi hỏi một số nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Sơn La (2007 - 2015) cần được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, cụ thể như sau: - Kiểm kê, đánh giá, bổ sung các yếu tố nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2030. - Rà soát, đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2013 để rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo. - Dự báo, nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Sơn La nói riêng trong giai đoạn p...
 • Tác giả : Nguyễn, Thùy Vân (2014)

  1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2001- 2010. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, du lịch vùng và Quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. 3. Phân tích, đánh giá tiềm năng và các nguồn lực phát triển du lịch. 4. Phân tích hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2013 theo các chỉ tiêu: khách du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, lao động, tổ chức không gian, đầu tư, thị trường, sản phẩm, tổ chức quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch… và hiện trạng môi trường du lịch. 5. Xây dựng quan điểm, mục tiêu phát triển d...
 • Tác giả : Phạm, Đình Thuấn (2018)

  - Phân tích, dự báo các yếu tố phát triển du lịch, trong đó có phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố thị trường và yêu cầu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ. - Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển và phân bố ngành trên các vùng lãnh thổ. Phân tích cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu, đầu tư, công nghệ, lao động, tổ chức sản xuất. - Xác định vị trí, vai trò của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân và các mục tiêu phát triển của du lịch. Phân tích cung cầu trên thế giới và khu vực; phân tích tình hình cạnh tranh trên thế giới và trong nước. - Luận chứng các phương án phát triển cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu và các điều kiện chủ yếu đảm bảo mục tiêu quy hoạch được thực hiện (...
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2018-09)

  - Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch Ninh Bình trong tổng thể phát triển du lịch của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.7 - Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình. - Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. - Xây dựng định hướng không gian du lịch; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du lịch... - Xác định danh mục các khu vực, các ...

 • 1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bắc Sơn trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện. Các đặc trưng nổi bật và riêng có của huyện Bắc Sơn trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị t...

 • - Xác định vị trí, vai trò của du lịch Quảng Trị trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như trong bối cảnh phát triển du lịch của vùng Bắc Trung Bộ. - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tiềm năng du lịch tỉnh. - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch thời gian qua. - Đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. - Xác định vị trí, quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Quảng Trị giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. - Nghiên cứu phát triển du lịch Quảng Trị giai đoạn đến năm 2025 và một số định hướng chính đến năm 2030. - Đề xuất chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch.

 • - Xác định vị trí, vai trò và lợi thế phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển du lịch vùng, quốc gia trong giai đoạn phát triển mới; - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tiềm năng và các nguồn lực phát triển du lịch; - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2005 - 2014 làm căn cứ xây dựng định hướng phát triển trong giai đoạn 2015 - 2030; Đánh giá những thành công, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch Bắc Kạn giai đoạn tiếp theo; - Nhận định, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với du lịch tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn phát triển mới; - Xác định các ...

 • 1) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch du lịch tỉnh Bình Định trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015; 2) Rà soát, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và các nguồn lực phát triển du lịch; 3) Nhận định những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch quốc gia nói chung và du lịch tỉnh Bình Định nói riêng trong giai đoạn phát triển mới; 4) Điều chỉnh, bổ sung quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, dự báo và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 5) Điều chỉnh tổ chức không gian du lịch; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; 6) Điều chỉnh, bổ sung các khu vực ưu tiên đầu tư, các dự án ư...