Thống kê

159080XEM MÔ TẢ

13801XEM & TẢI

Báo cáo tổng hợp (7)

Hiển thị theo

Tài liệu 1 - 7 [/7]


  • 1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 2. Phân tích, đánh giá, bổ sung có hệ thống tiềm năng và những nguồn lực phát triển du lịch của Bình Dương 3. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển du lịch được đưa ra tại quy hoạch 1997 4. Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển, dự báo cá chỉ tiêu và luận chứng các biện pháp phát triển du lịch 5. Xác định các định hướng marketing du lịch phù hợp với điều kiện của Bình Dương 6. Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ 7. Xây dựng định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 8. Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch cho Bình Dương g...

  • - Phần mở đầu: Mục đích, căn cứ xây dựng và ban hành Tài liệu hướng dẫn, phạm vi và đối tượng sử dụng tài liệu. - Phần nội dung: Bao gồm những vấn đề chung và hướng dẫn cụ thể lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch cho quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia, các vùng du lịch; quy hoạch phát triển du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, khu du lịch quốc gia; quy hoạch cụ thể các khu chức năng thuộc khu du lịch quốc gia, khu du lịch địa phương và điểm du lịch quốc gia có tài nguyên du lịch tự nhiên. - Phần phụ lục: Giải thích một số từ ngữ và khái niệm liên quan đến quy hoạch phát triển du lịch; một số mẫu đề cương lập ...

  • - Đánh giá vị trí, vai trò của Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, với Thái Nguyên và vùng du lịch. - Đánh giá tài nguyên du lịch và các yếu tố nguồn lực có liên quan đến phát triển du lịch. - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch (các chỉ tiêu phát triển, cơ sở vật chất phát triển du lịch, chỉ tiêu về mục tiêu kinh tế, văn hoá, môi trường...). - Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch, kinh doanh du lịch. - Đánh giá bối cảnh, thời cơ - thách thức đối với phát triển du lịch KDLQG. - Xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển cho KDLQG. - Xây dựng luận chứng các phương án phát triển du lịch và dự báo...

  • Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang bao gồm những nhiệm vụ thực hiện nội dung chính sau: 1) Xác định vị trí, vai trò khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. 2) Đánh giá tổng hợp tiềm năng và khả năng phát triển du lịch. 3) Đánh giá hiện trạng phát triển khu du lịch. 4) Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch. 5) Dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch. 6) Quy hoạch phát triển thị trường và sản phẩm du lịch. 7) Tổ chức không gian hoạt động du lịch. 8) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cung cấp điện, nước, thoát nước thải và xử lý chất thải rắn và các nhu cầu khác…). 9) Định hướng đầu tư phát tri...