Thống kê

166203XEM MÔ TẢ

14178XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Đề án/dự án phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [23 - 32] / 54
 • Tác giả : Phạm Trung, Lương (2022-04)

  - Tìm hiểu mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển du lịch để làm rõ mối tương quan trong việc khai thác di sản để phục vụ phát triển du lịch. - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại Bắc Ninh, việc khai thác giá trị văn hoá - lịch sử tại các di tích trong phát triển du lịch; Nhận diện các vấn đề thực tiễn đặt ra cho công tác phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh. - Để xuất các giải pháp để khai thác, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh trong công tác phát triển du lịch.
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2019)

  1. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện, trong đó làm nổi bật các giá trị đặc thù về du lịch của huyện Bình Gia so với toàn tỉnh và khu vực, tạo tiền đề xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn. 2. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Bình Gia trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Lạng Sơn, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng các định hướng: Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; Tổ chức khôn...
 • Tác giả : Nguyễn, Lan Hương (2020-11)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch huyện Pác Nặm trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn, cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch huyện Pác Nặm. Chỉ ra các giá trị tài nguyên nổi bật và riêng có của huyện Pác Nặm trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩ...
 • Tác giả : Lê, Văn Minh (2015)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch thành phố Thanh Hóa trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, của vùng và cả nước cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch thành phố Thanh Hóa, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực...
 • Tác giả : Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Du lịch (2020)

  1. Xác định vị trí, vai trò và lợi thế của ngành du lịch tỉnh Cao Bằng trong tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Bắc. 2. Phân tích, đánh giá tiềm năng các nguồn lực và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh. Các đặc trưng nổi bật và riêng của tỉnh Cao Bằng trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến cho khách du lịch. 3. Xác định quan điểm mục tiêu, tính chất quy mô phát triển du lịch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. 4. Xây dựng định hướng không gian du lịch, kết cấu hạ tầng; định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch, định hướng về đầu tư, về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, nguồn nhân lực du ...
 • Tác giả : Lê, Quang Đăng (2021)

  Nội dung đề án gồm 6 phần: Phần I. Mở đầu. Phần II. Đặc điểm kinh tế - xã hội và các yếu tố nguồn lực phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Phần III. Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Phần IV. Định hƣớng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phần V. Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phần VI. Kết luận.

 • Nội dung đề án gồm: - Phân tích bối cảnh phát triển; đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với du lịch toàn cầu và du lịch Việt Nam. - Đánh giá hệ thống tài nguyên du lịch, các yếu tố nguồn lực đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển ngành du lịch Quảng Ninh. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn trước và trong đại dịch COVID-19. - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu và nhận định cơ hội, thách thức cho phục hồi, phát triển du lịch Quảng Ninh.7 - Nghiên cứu dự báo và xây dựng các định hướng, nhiệm vụ phục hồi, phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển d...