Thống kê

166256XEM MÔ TẢ

14180XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Môi trường du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [1 - 4] / 4
  • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2022)

    Nội dung gồm: CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SỨC CHỊU TẢI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH; CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN; CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN; CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN; CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN
  • Tác giả : Trương, Sỹ Vinh (2020)

    Nội dung gồm: PHẦN I. SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ; PHẦN II. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU, ĐIỂM DU LỊCH ĐIỂN HÌNH gồm: Chương 1. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG; Chương 2. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI ĐIỂM DU LỊCH BẢN LÁC; Chương 3. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA ; Chương 4. ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG TẠI KHU DU LỊCH HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM; Chương 5. ĐỀ XUẤT CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁCKHU, ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH TẠI VIỆT NAM; PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ