Yêu cầu tài liệu: Bản đồ tài nguyên du lịch và hiện trạng kết cấu hạ tầng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung (Phát triển du lịch cộng đồng khu vực ven biển phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030)

Tất cả tệp tin của tài liệu
Tệp tin yêu cầu hiện tại