Please use this identifier to cite or link to this item: http://118.70.128.28:81/handle/DL_123456789/1672
Title: Khảo sát, đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường, sinh thái tại một số Vườn quốc (không bao gồm 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới)
Authors: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lich
Issue Date: 2018
Publisher: Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
URI: http://118.70.128.28:81/handle/DL_123456789/1672
Appears in Collections:Nhiệm vụ thường xuyên năm 2018

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BCTH- đánh giá tác động của hoạt động du lịch (không bao gồm 9 khu dự trữ sinh quyển).pdf
  • Description : 
  • Size : 3,1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.