Thống kê

159068XEM MÔ TẢ

13801XEM & TẢI

Tìm kiếm theo: Chủ đề Chính sách phát triển du lịch

Duyệt theo: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hoặc nhập chữ cái đầu tiên:  
Kết quả [17 - 22] / 22

  • CHƯƠNG I: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHƯƠNG II: BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ 5 NĂM (2011-2015) THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHƯƠNG IV: NHỮNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
  • Tác giả : Trần, Phương Mai (2023)

    Nội dung thực hiện + Tổng quan về dịch vụ vui chơi giải trí và các cơ sở cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí (Khái niệm, đặc điểm, phân loại, vai trò của các cơ sở VCGT trong du lịch…) + Nghiên cứu kinh nghiệm trên thế giới về tổ chức, quản lý và phát triển các cơ sở vui chơi giải trí và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. + Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động của các cơ sở vui chơi giải trí tại Việt Nam theo từng nội dung cụ thể (về số lượng, chất lượng, công tác tổ chức, vận hành, thị trường, sản phẩm, xúc tiến quảng bá,…). + Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển các cơ sở VCGT, góp phần nâng cao được vai trò và đóng góp của lĩnh vực này trong quá trình...
  • Tác giả : Lê, Văn Minh (2018)

    - Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch homestay: Hiện trạng về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch homestay; Hiện trạng về hoạt động kinh doanh du lịch; Hiện trạng về sản phẩm du lịch; Hiện trạng về thị trường khách du lịch; Hiện trạng về công tác liên kết và xúc tiến quảng bá… - Đề xuất một số định hướng và giải pháp phát triển du lịch homestay tại khu vực Tây Bắc phục vụ chính sách hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch: Cơ chế, chính sách; Sản phẩm du lịch; Vốn đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực; Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch; Hợp tác liên kết và xúc tiến quảng bá.
  • Tác giả : Nguyễn, Minh Tuệ (2014-10)

    Tổng quan cơ sở lý luận về địa lý du lịch. Giới thiệu về địa lí du lịch của Việt Nam với những tiềm năng và thực trạng phát triển. Trình bày về vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ